Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
« POWRÓT

ORGANIZACJA PRACY


ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. ma 29 oddziałów klas I-VI i 1 oddział przedszkolny, w których łącznie uczy się 688 uczniów klas I-VI oraz 24 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzi 63 nauczycieli. Obsługę techniczną oraz administracyjną stanowi 11 osób.

Nauka podzielona jest na trzy etapy:

 • etap wychowania przedszkolnego,
 • I etap edukacyjny - edukacji wczesnoszkolnej,
 • II etap edukacyjny - klasy IV - VI.

Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują program wychowania przedszkolnego. Takie rozwiązanie pozwala na wczesną diagnozę środowiska rodzinnego dzieci, na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz otoczenie dzieci potrzebujących pomocy wcześniejszą i bardziej wszechstronną opieką terapeutyczną.
Czteroletnia praca z dziećmi przyczynia się do integracji zespołu uczniowskiego i budowania silnej więzi emocjonalnej między uczniami i nauczycielami.

Dzieci z oddziału przedszkolnego od roku szkolnego 2016/2017 realizują nową podstawę programową.

Uczniowie klasy pierwszej uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. Od 1 września 2014r. również dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się języka angielskiego. Istnieje możliwość podjęcia przez uczniów nauki drugiego języka obcego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Korzystają z pomocy logopedycznej oraz innych zajęć terapeutycznych i dydaktyczno - wyrównawczych.

Sala gimnastyczna jest wykorzystywana przez 12 godzin dziennie. Oprócz zajęć lekcyjnych odbywają się tu treningi Międzyszkolnego Klubu Sportowego - siatkówka, UKH Iuventa, UKS Taekwondo, piłka ręczna, piłka nożna, zapasy. Część boiska szkolnego jest wydzielona na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i plac zabaw dla dzieci młodszych.

Poza nauką uczniowie mają możliwość działalności pozalekcyjnej w Szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym, w kółkach:  recytatorskim, polonistycznym, historycznym, teatralnym, matematycznym, informatycznym, regionalnym, plastycznym, kulinarnym, flażoletowym, tanecznym. Uczniowie samodzielnie prowadzą sklepik "Grosik". Działa Samorząd Uczniowski.

Zajęcia trwaja 5 dni w tygodniu.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła pracuje w dwóch budynkach:
 1. na ulicy Dąbrowskiego - uczniowie klas II - VI,
 2. na ulicy Lipowej - uczniowie klas I i uczniowie z oddziału przedszkolnego.

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:                                        
 
1.      8.00  -   8.45 przerwa 5 min.
  2.      8.50  -   9.35 przerwa 15 min.
  3.      9.50  - 10.35 przerwa 15 min.
  4.    10.50  - 11.35 przerwa 20 min.
  5.    11.55  - 12.40 przerwa 20 min.
  6.    13.00  - 13.45 przerwa 15 min.
  7.    14.00  - 14.45 przerwa 5 min.
  8.    14.50  - 15.35 przerwa 5 min.
  9.    15.40  - 16.25


Uczniowie klas 0 - III pracują w systemie zintegrowanym i w zależności od potrzeb zajęcia są regulowane przerwami.


SPRAWY PORZĄDKOWE

W celu usprawnienia kontaktu nauczycieli z rodzicami oraz ujednolicenia przepływu ważnych informacji ze szkoły do domu i odwrotnie, zaleca się:

1. Obowiązkowe przekazanie przez rodziców wychowawcy klasy numeru telefonu do domu lub do pracy. W razie braku - mogą to być numery telefonów do dziadków, krewnych czy sąsiadów, ale konieczne jest aby wcześniej uzgodnić z tymi osobami, by wiadomość na pewno została natychmiast przekazana.

2. Obowiązek posiadania przez każdego ucznia dzienniczka, który powinien być jedynym źródłem i miejscem przepływu informacji na linii szkoła - dom. Wszelkie odwołania lekcji czy zmiany planu będą podawane poprzez informację w dzienniczku. Również zwolnienia dzieci przez rodziców powinny być przekazane wychowawcy w powyższy sposób.


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

1. W celu materialnego zabezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń powinien być ubezpieczony. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

2. Dyrekcja Szkoły prosi, aby dzieci przychodziły na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed przerwą poprzedzającą zajęcia, a rodzice oczekiwali na swoje dzieci przed wejściem do szkoły, na boisku szkolnym.

3. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się w portierni Szkoły.

4. Prosimy również o niepalenie tytoniu w obrębie Szkoły, a także o nie wprowadzanie psów na boisko szkolne.


POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA
Rodzice, którzy zaobserwowali u swoich dzieci problemy z nauką, bądź mają kłopoty wychowawcze, mogą skorzystać z następujących form pomocy:
 • Pierwszy kontakt winien nastąpić z wychowawcą klasy.
 • W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z pedagogami szkolnymi - mgr Moniką Spławską i mgr inż. Marzeną Drożak lub z psychologiem szkolnym - mgr Martą Kostecką-Rogowską.
 • W razie potrzeby przeprowadzenia badań specjalistycznych należy skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 285 32 07).
 • Dla dzieci wymagających pomocy proponujemy:

               - zespoły korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów skierowanych na tę formę pomocy przez poradnię,
               - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
               - zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Każda z wymienionych form pomocy wymaga konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz wychowawcą. Wszelkich informacji na temat organizacji zajęć udzielają pedagog szkolny, psycholog i wicedyrektorzy Szkoły.


KONTAKTY RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
Ze względu na specyfikę pracy w szkole - nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki - prosimy o stosowanie poniższych form kontaktu:
 1. Najszybszą i najlepszą formą kontaktu jest kontakt telefoniczny poprzez Sekretariat Szkoły - tel. 61 286 70 50, należy kontaktować się tylko podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie lekcji nauczyciele nie będą proszeni.
 2. Każdego dnia, przed lub po zajęciach lekcyjnych danego nauczyciela, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. Podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez szkołę, zgodnie z poniższym harmonogramem:

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI:

(w czwartki)

6 października 2016r., 17 listopada 2016r., 8 grudnia 2016r.,

2 marca 2017r., 6 kwietnia 2017r., 11 maja 2017r.

ZEBRANIA KLASOWE:

 6 września 2016r. - oddział przedszkolnyklasy I i IV

7 września 2016r. - klasy II i V

8 września 2016r. - klasy III i VI

------------------------------

8 listopada 2016r. - oddział przedszkolnyklasy I i IV

9 listopada 2016r. - klasy II i V

10 listopada 2016r. - klasy III i VI

------------------------------

24 stycznia 2017r. - oddz. przedszkolnyklasy I i IV

25 stycznia 2017r. - klasy II i V

26 stycznia 2017r. - klasy III i VI

------------------------------

3 kwietnia 2017r. - klasy I i IV

4 kwietnia 2017r. - klasy II i V

5 kwietnia 2017r. - klasy III i VI

27 kwietnia 2017r. - oddz. przedszkolny.


KLASY INTEGRACYJNE
Nasza Szkoła posiada już dwudziestoletnią tradycję w tworzeniu klas integracyjnych. W latach 90-tych zawiązało się w Środzie Koło Rodziców Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej. Rodzice dążyli do tego, aby ich dzieci mogły uczyć się w szkole masowej. Dwie pierwsze klasy integracyjne (I i II) powstały w roku szkolnym 1994/1995. Dla celów klas integracyjnych zaadoptowano salę znajdującą się na parterze.
Dzięki klasom integracyjnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Pobudza to ich wiarę we własne możliwości i motywuje do przezwyciężania trudności. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

Zespoły klasowe szybko zostały zintegrowane dzięki:
 • specjalnie opracowanym scenariuszom zajęć terapeutycznych - porozmawiajmy o niepełnosprawności,
 • zajęciom pozalekcyjnym.
Do klasy integracyjnej uczęszcza od piętnastu do dwudziestu uczniów, w tym 3-5 dzieci, które posiadają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie integracyjnej. Obecnie w szkole są dwa oddziały integracyjne: 3d i 5a. Praca w klasie integracyjnej oparta jest na doświadczeniach z lat poprzednich. Pracę nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedmiotów koordynują nauczyciele wspierający, specjaliści oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki, a ponadto współpracują z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym. Z pomocy tych specjalistów mogą korzystać nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Mogą oni otrzymać wskazówki, jak należy pracować z dzieckiem, aby proces psychoedukacji przebiegał harmonijnie, a dzieci osiągały duże postępy. Sukces klas integracyjnych był możliwy między innymi dzięki otwartości nauczycieli na zmiany oraz emocjonalnemu i merytorycznemu wsparciu ze strony dyrekcji szkoły.

Uczniom naszej Szkoły oferujemy nieodpłatnie:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia usprawniające na basenie,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • udział w różnorodnych kołach zainteresowań.

1 września 2016r. ze środków inwestycyjnych Gminy Środa Wlkp. zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 września 2014r. funkcjonują w szkole oddziały sportowe. W bieżącym roku szkolnym są dwa oddziały sportowe - klasa 4c i 6c.

Od 1 stycznia 2007r. pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej.


BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna posiada ponad 17 tys. woluminów, oprócz dzieł najwybitniejszych gromadzi literaturę różnorodną pozwalającą na znalezienie lektury współbrzmiącej z psychicznymi i intelektualnymi potrzebami poszczególnych czytelników.

Gromadzi również środki audiowizualne (audio-booki, CD, DVD i inne - starsze), czasopisma, wycinki z czasopism zebrane w teczkach tematycznych. Dysponuje bogatym i różnorodnym księgozbiorem podręcznym i działem pedagogicznym. Powstał dział zbiorów regionalnych.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Bibliotekarze wykorzystują w pracy program Vulcan Biblioteka Szkolna - MOL.

Prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem:
 • edukacja czytelnicza i informacyjna,
 • edukacja regionalna,
 • imprezy okolicznościowe.
Inspiruje się czytelnictwo poprzez:
 • wystawy tematyczne i rocznicowe,
 • spotkania autorskie,
 • wystawki nowości.

W czytelni uczniowie mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji oraz rozwijania własnych zainteresowań. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych.

Godziny otwarcia biblioteki: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Bibliotekę prowadzą panie: mgr Natasza Foder-Mikołajczak i mgr Barbara Wojtaszak.


ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00. Korzystają z niej uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

Zajęcia w świetlicy prowadzą panie: Joanna Szarzyńska-Nowak, Marzena Drożak, Barbara Pietrzak, Magdalena Aust i Anna Izydorczak oraz asystenci: Kamila Sammler, Ilona Perz, Magdalena Wieland, Agnieszka Jaśkowiak-Tatarek

Kontakt telefoniczny - bezpośrednio z wychowawcami świetlicy: 61 286 70 58 lub przez Sekretariat Szkoły.

Świetlica szkolna wspomaga pracę szkoły w zakresie wyrównywania braków i opóźnień w nauce. Dzieci są zapoznawane z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania wolnego czasu. Mogą rozwijać indywidualne zainteresowania.

Prowadzone są między innymi:

 • gry i zabawy na dywanie - elementy rekreacji, wypoczynku,
 • gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, elementy tańca, gry umysłowe,
 • zajęcia plastyczne - dzieci poznają różne techniki plastyczne, zabawy i eksperymenty plastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające - śpiew, słuchanie muzyki, rytmika,
 • czytelnictwo - bajki, komiksy,
 • spotkania z komputerem.
Uczniowie w pokoju cichej pracy przy pomocy wychowawcy mogą odrabiać zadania domowe.

GABINET STOMATOLOGICZNY I PIELĘGNIARSKI

Gabinet pielęgniarki czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00
Pielęgniarka  p. Jolanta Kowalska - tel. 61 286 70 56

Gabinet stomatologiczny czynny:

 • wtorek, środa, piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 • poniedziałek, czwartek w godz. od 12.00 do 18.00

Lekarz stomatolog p. Monika Walawender - tel. 61 286 70  57

 • Rodzice dzieci, które są uczulone na leki lub regularnie muszą je zażywać, np. przy cukrzycy, astmie itp. proszeni są o  przekazanie tych informacji pielęgniarce szkolnej oraz wychowawcy klasy.

 

 • Rodzice dzieci korzystających z prywatnych gabinetów stomatologicznych proszeni są o pisemne powiadomienie stomatologa szkolnego.

STOŁÓWKA

Ze stołówki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie szkoły - klasy 0-I w budynku na ulicy Lipowej, a klasy II-VI w budynku na ulicy Dąbrowskiego.

Uczniowie mogą wykupić kartę obiadową na zasadach określonych przez "Stołówki Gminne".

Sala jadalni znajduje się na parterze budynku Szkoły.

Obiady wydawane są codziennie w godzinach od 11.30 do 14.00.


SEKRETARIAT
Sekretariat Szkoły prowadzi p. Agata Paluszkiewicz

 

« POWRÓT